Zpracování os. údajů

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení

Tyto podmínky zpracování osobních údajů společnosti (dále již jen „Podmínky OÚ“) start.jobs a.s., se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09278281 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25432 (dále jen „Poskytovatel“) a upravují podmínky, za kterých je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatel.

Pojmy, které těmito Podmínkami OÚ nejsou definované a které začínají velkými písmeny, mají stejný význam, který jim je přiřazen všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele.

Zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupuje Poskytovatel v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dalšími platnými právními předpisy.

Osobním údajem se rozumí informace týkající se Uživatele, která naplňuje definici osobního údaje dle GDPR a kterou Uživatel Poskytovateli poskytl. Těmito informacemi mohou být zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje, případně další údaje, které se Uživatel rozhodnul Poskytovateli za Účelem poskytnout.

Účel a rozsah zpracování

Poskytovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:

pro plnění Účelu dle těchto VOP (tedy zejména: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní kontakt, údaje týkající se pracovních zkušeností), a to v rozsahu, v jakém se Uživatel rozhodnul uvést za účelem jeho prezentace ostatním Uživatelům a návštěvníkům Elektronických platforem.

Za účelem marketingu Poskytovatel zpracovává, osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, věk, kontaktní údaje, e-mailová adresa.

V případě, že zpracování probíhá z důvodu plnění zákonné povinnosti stanovené zvláštním zákonem, Poskytovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a po dobu vymezenou příslušným právním předpisem.

Osobní údaje Uživatel poskytuje obvykle při uzavření smlouvy/registraci.

Zásady zpracování osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje za dodržování právních předpisů a za současného dodržování těchto zásad:

Zpracování osobních údajů je omezeno pouze pro účely, pro které jsou tyto osobní údaje shromažďovány. 

Z důvodu ochrany zákazníkova soukromého života Poskytovatel zpracovává pouze osobní údaje v nezbytném rozsahu, s přihlédnutím k účelu, pro který jsou zpracovány.

Poskytovatel přijal veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, o kterých se Poskytovatel dozví, že jsou nepřesné, neaktuální či nepravdivé, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Osobní údaje Poskytovatel zpracovává způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření proti neoprávněnému zpracování a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

Osobní údaje Poskytovatel zpracovává především automaticky, prostřednictvím automatizovaných elektronických systémů, ale také manuálně.

Newsletter a marketingová sdělení

Uživatelům může být zasílán newsletter či jiná marketingová sdělení související se Službami, a to elektronicky na e-mailovou adresu. Newsletter obsahuje zpravidla informace k odebíraným službám (novinky, průzkumy, články apod.). V případě, že o odebírání newsletteru Účastník nemá zájem, má právo se jednoduše odhlásit z jeho odběru. Odhlášení lze provést prostřednictvím odkazu umístěného v každém elektronicky zasílaném newsletteru.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje Poskytovatel uchovává pouze po dobu, která je nezbytně nutná s přihlédnutím k účelu jejich zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu a z důvodu ochrany práv Poskytovatele v nezbytném rozsahu po ukončení smluvního vztahu, nejméně do uplynutí promlčecí lhůty vyplývající ze vzájemných závazků nebo do úplného vypořádání vzájemných závazků.

V případě, že Účastník udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, jsou osobní údaje zpracovávány za tímto účelem po dobu trvání smluvního vztahu s Poskytovatelem a po dobu tří let ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. Tato doba může být kratší v závislosti na odvolání uděleného souhlasu.

Osobní údaje a třetí strany

Některé činnosti Poskytovatele v rámci poskytování Služeb mohou být zajišťovány v součinnosti s partnery a smluvními dodavateli, aby tak byla zajištěna co nejvyšší kvalitu a efektivitu poskytování Služeb. Nezbytnou podmínkou při výkonu činností, které tito partneři pro Poskytovatele zajišťují, je mnohdy přístup k osobním údajům. Z tohoto důvodu má Poskytovatel právo v nezbytném rozsahu osobní údaje zpřístupnit těmto partnerům. Partneři při zpracování osobních údajů vystupují jako zpracovatelé, osobní údaje zpracovávají pouze ve prospěch Poskytovatele a Účastníka a výhradně za účelem zabezpečení činností, ke kterým je Poskytovatel zmocní a které vyplývají z účelů vzájemné spolupráce.

 • Partnery Poskytovatel využívá v různých oblastech, zejména však za účelem:
 • administrativní podpory,
 • poskytování a správy informačních systémů a softwaru;
 • vymáhání pohledávek,
 • provádění marketingových průzkumů,
 • zajištění obchodních akcí,
 • zajištění bankovních a platebních služeb.


Na vyžádání Poskytovatel poskytne osobní údaje také orgánům veřejné správy a soudům v rozsahu jejich pravomocí a působnosti.


Práva Účastníka

Účastník má:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz
 • Právo vznést námitku
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo odvolat souhlas


Dozor nad zpracováním osobních údajů

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V okamžiku, kdy Účastník zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, může Poskytovatele požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byla sjednána náprava. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti Účastníka, má Účastník právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

loading...

Nastavení cookies

×

Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme ve vašem prohlížeči cookies. Pro zjednodušení jsme je rozdělili na tři kategorie. Můžete je povolit či zakázat v souladu s principem opt-in. Své nastavení můžete později kdykoli změnit.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu. Bez nich by nebylo možné zobrazit některé části webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies zapnuté a nelze je vypnout.

Analytické cookies

Analytické cookies používáme za účelem dosažení lepší uživatelské přívětivosti webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

Personalizace a marketing

Personalizované a marketingové cookies pomáhají se správným cílením reklamy. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme cookies. Povolte prosím používání cookies, nebo si přizpůsobte jejich nastavení.

Máte však právo souhlas odmítnout.

Softeo s.r.o.