Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti (dále již jen „VOP“) start.jobs a.s., se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09278281 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25432 a upravují podmínky užití Elektronických platforem a další práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživateli.

Uživatel bere na vědomí, že tyto VOP jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se jimi řídí, nedohodnou-li strany odchylné smluvní ujednání.

Definice pojmů

Pojmy uvedené v textu těchto VOP mají následující význam:

Balíček

Strukturovaná nabídka Služeb sestavená Poskytovatelem, jejíž obsah nemůže Uživatel měnit.

Ceník

Samostatný dokument Poskytovatele, který obsahuje ceny za Služby, případně za Baličky.

Elektronické platformy

Internetové stránky www.bezpersonalky.com popř. jiné elektronické platformy a systémy (zejména pak mobilní aplikace) poskytované a provozované Provozovatelem zejména prostřednictvím sítě internet.

Funkcionalita

Funkce, které pro účely inovativního využívání Elektronických platforem a Služeb Poskytovatele, jsou Uživatelům prostřednictvím Elektronických platforem k dispozici (např. funkcionalita like-klik, funkcionalita aukce, či jakákoli další funkcionalita, kterou Provozovatel může kdykoliv na Elektronické platformy implementovat).

Internetové stránky

Webové stránky www.bezpersonalky.com.

Neregistrovaný uživatel

Uživatel, který využívá Elektronické platformy Provozovatele, aniž by byl Registrovaným Uživatelem.

Platební brána

se rozumí webové rozhraní, prostřednictvím kterého má Uživatel možnost provádět úhradu vystavených faktur, přičemž provozovatelem platební brány je společnost [-], IČ: [-], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze, spis. zn. [-].

Provozovatel

Společnost start.jobs a.s., se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09278281 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25432.

Registrovaný uživatel

Uživatel, který si na Elektronické platformě registroval svůj Účet.

Seznam služeb

Samostatný dokument Poskytovatele, který obsahuje seznam jednotlivých Služeb nabízených Poskytovatelem a jejich popis.

Služby

Služby nabízené Provozovatelem Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně, které jsou uvedeny zejména v Seznam produktů.

Smlouva o uživatelském účtu

Smlouva mezi Poskytovatelem a Registrovaným uživatelem, kterou tyto smluvní strany za účelem stanovení práv a povinností souvisejících s Účtem.

Účet

Uživatelské prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele na Elektronické platformě a které umožňuje Registrovanému uživateli širší možnosti využití Služeb a Funkcionalit, než Neregistrovanému uživateli.

Uchazeč/kandidát

Fyzická osoba, která má zájem o novou pracovní pozici a pro tyto účely využívá Elektronické platformy.

Uživatel

Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využívá Elektronické platformy. 

Zaměstnavatel

Právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím Elektronických platforem inzeruje pracovní či jiné obdobné nabídky pro Uživatele za účelem navázání pracovních či jiných obdobných vztahů.

Zprostředkovatel

Právnická či fyzická osoba, která zpravidla za úplatu pro jiné právnické či fyzické osoby vyhledává zaměstnance a pracovníky či zájemcům o nové zaměstnání vyhledává. 

Užívání Elektronických platforem a Souhlas s VOP

Účelem fungování a provozování Elektronických platforem je propojit Zaměstnavatele a Uchazeče bez účasti Zprostředkovatele (dále jen „Účel“) a za tímto Účelem umožnit Zaměstnavatelům a Uchazečům využívání Služeb a jejich Funkcionalit a tím Zaměstnavatelům a Uchazečům ušetřit náklady a celý proces inovovat, zefektivnit a zjednodušit.

Každý Uživatel má povinnost před jakýmkoliv započetím s využíváním Elektronických platforem (včetně prohlížením Internetových stránek) seznámit se s těmito VOP. V případě, že Uživatel s těmito VOP nesouhlasí, je povinen využívání Elektronických platforem okamžitě ukončit a/nebo s ním nezapočít. Uživatel, který Elektronické platformy využívá (zejména opakovaným resp. nikoli krátkodobým prohlížením Internetových stránek, vytvořením Účtu apod.), vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv (a to i bez předchozího upozornění) omezit provozování Elektronických platforem, či jejich provoz dočasně či trvale pozastavit. Stejně tak je poskytovatel oprávněn pozastavit (dočasně i trvale) poskytování jakýchkoliv Služeb či Funkcionalit nebo jejich částí. O těchto skutečnostech je Poskytovatel povinen Uživatele, který bude omezením či pozastavením přímo ovlivněn, bez zbytečného odkladu informovat.

Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat, vymazat, blokovat či jinak alternatovat údaje, sdělení, zprávy či jiný obsah nebo odkaz, který Uživatel v rámci využívání Elektronických platforem uvedl na svém Účtu (či na jiném místě), a to zejména v případě, že takové údaje, sdělení, obsah či odkaz bude obsahovat nevhodné, vulgární, nepřesné, nereálné či zavádějící informace a/nebo informace odporující právním předpisům. Poskytovatel není povinen o úpravě obsahu dle předchozí věty Uživatele informovat.

Uživatel se zavazuje využívat Elektronické platformy a Účet výhradně ke stanovenému účelu. 

Uzavření Smlouvy o uživatelském účtu

Za účelem plnohodnotného využívání Elektronických platforem si Uživatel založí Účet, ke kterému uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o uživatelském účtu Poskytovatel uzavírá Smlouvu o uživatelském účtu pouze s Registrovaným uživatelem.

Prostřednictvím Účtu může Uživatel zejména provádět správu vybraných osobních a kontaktních údajů, objednávat Služby, provádět jejich správu, kontrolovat stav Služby, provádět úhradu faktur za Služby. Registrací dochází k uzavření Smlouvy o uživatelském účtu mezi Uživatelem a Provozovatelem. Uzavřením Smlouvy o uživatelském účtu nedochází k uzavření smlouvy na jakoukoliv Službu ani k poskytnutí Služby, k tomu je nutné samostatné právní jednání učiněné po přihlášení v Účtu. Registrační údaje vyjma hesla budou využívány v rámci Účtu při uzavírání smluv na koupi Služeb mezi Uživatelem a Provozovatelem, Uživatel odpovídá za správnost a aktuálnost těchto údajů. Přístup k Účtu je zabezpečen přístupovými údaji, kterými jsou uživatelské jméno a heslo. Provozovatel je oprávněn provádět úpravy Elektronických platforem a rozhraní Účtu, přidávat nové Funkcionality a vlastnosti do těchto rozhraní a provádět nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že Elektronické platformy či Účet nemusí být z těchto důvodů dostupné nepřetržitě. Za dobu nefunkčnosti Elektronické platformy či Účtu podle tohoto ustanovení nenáleží Uživateli jakákoliv náhrada. Uživatel je povinen chránit své uživatelské jméno a heslo, přičemž za uchování a používání hesla je zodpovědný Uživatel. Uživatel má v rámci svého Účtu přehled o vystavených fakturách za Služby, které se pojí k jeho Účtu a uzavřeným smlouvám na čerpání Služeb. V rámci registrace a uzavírání Smlouvy o uživatelském účtu je Uživatel povinen Poskytovateli poskytnout správné a úplné nezbytné osobní údaje pro svou identifikaci a pro plnění uzavírané smlouvy.

Vzhledem k tomu, že je smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé k podnikání, má Uživatel právo dle § 1828 odst. 1 ve spojení s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez jakékoliv sankce. Toto právo musí být uplatněno u Poskytovatele v písemné formě na adrese: info@bezpersonalky.com. V případě, že v době od uzavření Smlouvy o uživatelském účtu do doby odstoupení od smlouvy dle toho odstavce zákazník konzumoval Služby, je povinen uhradit poměrnou část za jejich čerpání.

V případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou svého závazku vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb.

Práva a povinnosti Poskytovatele

Provozovatel se zavazuje zejména:

 • umožnit Uživateli bezplatný přístup do Účtu na základě registrace v souladu s těmito VOP
 • udržovat Účet ve stavu způsobilém k užívání po dobu jeho účinnosti; 
 • odstraňovat bez zbytečného odkladu vady a poruchy na Účtu nebo Elektronických platformách nahlášené Uživatelem;
 • zajistit ochranu osobních údajů Uživatele v souladu s těmito Podmínkami a právními předpisy.

Provozovatel má právo:

 • na poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Uživatele, potřebné k řádnému plnění závazků stanovených těmito VOP;
 • zavést dodatečná ochranná opatření, je-li to nezbytné k ochraně Elektronických platforem a Účtů, zájmů Provozovatele či jiných Uživatelů;
 • postoupit jako postupitel svá práva a povinnosti z těchto VOP na jakoukoli třetí osobu. 
 • ukončit Uživateli přístup do Účtu v souladu s těmito VOP a právními předpisy.

Práva a povinnosti Registrovaného uživatele

Registrovaný uživatel má právo:

 • přistupovat do Účtu;
 • spravovat a měnit heslo pro přihlášení k Účtu;
 • uzavírat prostřednictvím Účtu smlouvy na čerpání Služeb a provádět správu již uzavřených smluv na čerpání Služeb;
 • požádat o zrušení Účtu v souladu s těmito VOP a právními předpisy ČR a SR.
 • v Poskytovatelem stanovených případech provádět úhradu Faktur přes Účet pomocí platební brány nebo přiděleného bankovního účtu.

Registrovaný uživatel/kandidát se zavazuje:

uvádět údaje o své osobě správně a pravdivě, po dobu účinnosti Účtu udržovat tyto údaje v platnosti a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Změna údajů o Uživateli je vůči Provozovateli účinná jejich změnou a potvrzením v Účtu. Údaje uvedené Uživatelem v Účtu jsou Provozovatelem považovány za správné; zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Účtu, tyto chránit a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Uživatele; zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit užívání Účtu či provoz a čerpání Služeb; poskytovat Provozovateli součinnost potřebnou k plnění závazků Provozovatele a k ochraně práv Provozovatele.

Uživatel není oprávněn umožnit užívání Účtu třetími osobami.

Uživatel není oprávněn postoupit Smlouvu o uživatelském účtu ani žádná práva z této smlouvy vyplývající na jakoukoli třetí osobu (postupníka) bez předcházejícího písemného souhlasu Provozovatele.

Uživatel je plně odpovědný za obsah informací, které uvede na Internetových stránkách.

Uživatel je povinen dodržovat své povinnosti podle těchto VOP a právní předpisy.

Uživatel se zavazuje zejména nezveřejňovat nepravdivé, neúplné, zavádějící, urážlivé údaje anebo údaje, jejichž zveřejněním by mohlo dojít k porušení právních předpisů.

Trvání a změna smluvních vztahů

Smlouva o uživatelském účtu se uzavírá na dobu trvání Účtu. Uživatelský účet může kterákoliv strana zrušit výpovědí Smlouvy o uživatelském účtu z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba Smlouvy o uživatelském účtu činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Ke zrušení Uživatelského účtu dojde uplynutím nadepsané výpovědní doby.

Uživatel je oprávněn odstoupit od těchto VOP a Účet zrušit v případě, že Provozovatel závažně a opakovaně poruší své povinnosti uvedené v těchto VOP nebo v obecně závazných právních předpisech; Účet se v takovém případě ruší ke dni doručení odstoupení Provozovateli.

Provozovatel může Uživateli i bez předchozího oznámení zrušit Účet nebo jinak zamezit jeho užívání, a to zejména v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti uvedené v těchto Podmínkách nebo v obecně závazných právních předpisech.

Provozovatel si vyhrazuje právo Účet bez předchozího oznámení zrušit, pokud se Uživatel nepřihlásil do Účtu po dobu delší než 1 rok od posledního přihlášení.

Smluvní strany sjednaly, že právní jednání směrující ke zrušení Účtu v souladu s ustanoveními tohoto článku jsou smluvní strany oprávněny učinit i prostřednictvím elektronické pošty Uživatele/Provozovatele, případně přímo prostřednictvím Účtu.

Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto VOP z důvodu změny právní regulace oblasti, v níž Provozovatel působí a v rámci níž poskytuje Služby, či z důvodu vývoje technologií využívaných při provozování či užívání Účtu. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny a Uživateli oznámeny, a to prostřednictvím Účtu nebo e-mailové zprávy zaslané na adresu elektronické pošty Uživatele. V případě nesouhlasu Uživatele se změnami má Uživatel právo Účet zrušit ke dni nabytí účinnosti těchto změn na základě písemného oznámení Provozovateli učiněného do dne předcházejícího nabytí účinnosti změn.

Čerpání Služeb a Platební podmínky

Služby může objednávat a nakupovat pouze Registrovaný uživatel.

Služby lze objednávat a nakupovat v Balíčcích, anebo jednotlivě.

Objednávka, resp. koupě jednotlivé služby Služby či Balíčku se provádí prostřednictvím „obchodu produktů“, který je dostupný v rámci Účtu. 

Uživatel a Provozovatel prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné prostřednictvím Účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle těchto podmínek uvedením uživatelského jména a hesla a potvrzením prostřednictvím unikátního odkazu zaslaného na adresu elektronické pošty Uživatele, je zachycen jeho obsah a určeny jednající osoby.

Odměnu za jednotlivé Služby a Balíčky upravuje Ceník.

Cena, resp. její výše je závislá na rozsahu služeb zvolených zákazníkem a řídí se Ceníkem.

Odměna za jednotlivé Službu či Balíček je hrazena dle volby Uživatele buď:

Převodem Odměny na účet Poskytovatele a to na základě faktury, kterou Poskytovatel zpřístupní Uživateli ihned po učinění objednávky, nebo:

Bezprostředně po učinění objednávky prostřednictvím Platební brány, kterou pro Poskytovatele zajišťuje smluvní partner, který zabezpečuje a ručí za transakční proces.

Uživatel se zavazuje čerpat a využívat Služby v souladu s jejich účelem.

Uživatel se zavazuje zakoupené Služby využít a zcela zkonzumovat nejpozději do 2 let od okamžiku, kdy Služba mohla být využita poprvé. Po uplynutí doby podle předchozí věty zaniká Uživateli právo nečerpané Služby (v předmětném rozsahu) využít a v tomto rozsahu Služby propadají bez náhrady.

Uživatel bere na vědomí, že pro poskytování Služeb ze strany Poskytovatele je důležité, aby Služby nebyly čerpány subjekty, které zprostředkovávají či vyhledávají zaměstnání pro jiného, zejména pak agenturami práce ve smyslu zákona č. č. 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) či jinými subjekty s obdobným předmětem činnosti (dále jen „Personální agenturou“ Uživatel pro případ uzavření smlouvy na čerpání Služby nebo Baličku prohlašuje a ujišťuje Poskytovatele, že není Personální agenturou, ani že Služby nečerpá ve prospěch Personální agentury. Pro případ, že porušení prohlášení Uživatele dle předchozí věty nebude pravdivé, zavazuje se takový Uživatel uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení. Nárok na náhradu škody Poskytovatele není smluvní pokutou dle předchozí věty dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy Poskytovatele k úhradě smluvní pokuty.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači Uživatele prostřednictvím prohlížeče. Když Uživatel později vrátí na stejný web, prohlížeč Uživatele pošle uložené cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u Uživatele předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Díky používání cookies bude Uživatelova každá návštěva snazší a rychlejší, jelikož cookies Poskytovateli umožní nabídnout Uživateli takové Služby, které co nejlépe odpovídají požadavkům a zájmům Uživatele. Dělení cookies z hlediska doby uložení: z hlediska doby uložení jsou cookies děleny na dočasné cookies a dlouhodobé cookies. Dočasné cookies jsou cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Dlouhodobé cookies jsou cookies, které zůstávají uloženy v zařízení Uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies. Dělení cookies z hlediska původu - z hlediska původu jsou rozlišovány cookies „první strany“ a cookies „třetí strany“.

Cookies „první strany“ jsou cookies, které vytváří webové stránky, které Uživatel navštěvuje, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ cookies přečíst (rozpoznat). Cookies „třetí strany“ jsou naopak cookies, které vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení Uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies „třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto cookies vytvořily, jsou tak schopny sledovat Uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy). Na Internetových stránkách Poskytovatel používá tyto cookies, s čímž Uživatel bezvýhradně souhlasí: Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webových stránek Poskytovatele, jako přihlašování, využívání služeb a aplikací. Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Do cookies Poskytovatel nikdy neumisťuje osobní nebo citlivé údaje. Využívání souborů cookies může Uživatel spravovat či ukládání cookies deaktivovat v rámci nastavení webového prohlížeče. Deaktivace cookies může vést k omezení funkčnost webových stránek Poskytovatele nebo způsobit úplnou nefunkčnost některých jejich částí.

Kontakt

Uživatel může Poskytovatele kontaktovat písemně, elektronicky, nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů Poskytovatele. Uvedené kontaktní údaje může Uživatel využít, i pokud činí jakoukoliv žádost nebo námitku ohledně zpracování osobní údajů nebo pokud odvolává svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace pro ověření totožnosti Uživatele, který Poskytovatele kontaktuje.

Odpovědnost za vady

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za újmu způsobenou nefunkčností, výpadkem či nekvalitou Elektronických platforem či Služeb. Uživatel (právnická osoba) je v případě výpadku či nekvality Služeb oprávněn po Poskytovateli uplatnit výhradně nárok na přiměřenou slevu z uhrazené ceny Služeb. Uživatel (fyzická osoba) je v případě výpadku či nekvality Služeb oprávněn po Poskytovateli uplatnit nároky dle platné právní úpravy.

Společná a závěrečná ujednání

Poskytovatel je oprávněn změnit tyto VOP a o změně Uživatele informovat prostřednictvím informace zveřejněné na portálu Internetových stránkách a nebo prostřednictvím e-mailu Uživateli. Není-li v těchto VOP sjednáno jinak, platí pro jakékoli smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání těchto VOP stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu těchto VOP. Takto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno ustanovením právních předpisů České republiky, které je mu svým obsahem a účelem nejbližší. Uživatel prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním těchto VOP a všemi informacemi v nich uvedenými v dostatečném předstihu před udělením souhlasu s VOP, že si VOP podrobně přečetl, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Využíváním Elektronických platforem, příp. též registrací Účtu Uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Tyto VOP vstupují v platnost dne 1. listopadu 2020.

Reklamace:

Klient má právo reklamovat chybu („dále jen Chyba“), která se vyskytla na Internetové stránce Bezpersonalky v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně bezpersonalky se rozumí zejména nefunkčnost Služeb uvedených v objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin během předchozích 24 hodin. Chybou na straně Bezpersonalky není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné v důsledku výpadku připojení Klienta k síti internet anebo v důsledku jiných skutečností, za které start.jobs a.s. neodpovídá.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient Chybu zjistil anebo mohl zjistit.

Reklamaci je Klient oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla start.jobs a.s, e-mailem na adresu: info@bezpersonalky.com), přičemž reklamace musí být doručena start.jobs a.s. start.jobs a.s se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dní ode dne jejího převzetí.

 

SEZNAM SLUŽEB

Like-klik

Popis produktu:

Umožňuje propojení firmy a uchazeče o zaměstnání jediným klikem. Společnost si vyhledá v databázi životopisů kandidáta, který si ji líbí, nebo reaguje na email, který obdrží v rámci funkce „Nový kandidát“.

V případě, že se společnost rozhodla poslat „Like klik“, tak kandidát obdrží veškeré informace o společnosti, pozici nebo projektu a odkaz na webové stránky společnosti, které mu chce firma ukázat. Pak už je to jen na kandidátovi, jestli se mu daná společnost líbí

Další informace o produktu jsou dostupné v tomto článku.

Cena produktu

dle Ceníku

Podmínky čerpání:

Koupě v rámci členství: Zakoupené Like-kliky je nutné vyčerpat do 12 měsíců od zakoupení

Koupě v rámci obchodu: nutno vyčerpat do dvou let od posledního přihlášení do uživatelského účtu

Časově omezená akční nabídka:

Vždy na základě zakoupené služby

Nový kandidát

Popis produktu:

nástroj, který má za úkol hledat v databázi životopisů shodná kritéria a podmínky, jako jsou název pozice, lokalita, typ pracovního úvazku, rozsah finančního ohodnocení, konkrétní technické znalosti a dovednosti apod

Další informace o produktu jsou dostupné v tomto článku.

Cena produktu

služba je zdarma a klient si ji musí nastavit individuálně v sekci kandidáti 

Podmínky čerpání:

Neomezené

Inzerce

Popis produktu:

umožňuje standardně vystavit pracovní nabídku, kde bude jasně uvedeno, o jakou společnost a pozici se jedná a její cenové rozpětí.

Další informace o produktu jsou dostupné v tomto článku.

Cena produktu

dle Ceníku

Podmínky:

Inzerát je aktivní 30 dní

Možnost Topování inzerátu – umístění mezi TOP 10 nebo TOP 3 nabídkami na určité odvětví.

Podmínky čerpání:

Koupě v rámci obchodu: nutno vyčerpat do dvou let od posledního přihlášení

Životopisy

Popis produktu:

Klasická služba, která je využívaná na hledání kandidátů, dle zadaných kritérií

Životopisy budou zobrazeny jako slepé (bez kontaktních informací a posledního zaměstnání, ve kterém uchazeč pracoval); toto zobrazení bude sloužit pouze pro přehled základních informací o uchazeči.

Další informace o produktu jsou dostupné zde: [ODKAZ NA ČLÁNEK nový životopisy]

Cena produktu

dle Ceníku

Podmínky čerpání:

Koupě v rámci obchodu: nutno vyčerpat do dvou let od posledního přihlášení

 

Nová platební metoda - PPA - PayPerAction

Popis produktu:

Zákazník (společnost) si může dobít kredit v sekci obchod (objednávky), kredit bude moci využívat na zakoupení služeb nebo na zaplacení reakcí kandidátů na zveřejněném inzerátů pod vybranou platební metodou PPA - PayPerAction. Na dobití kreditu má 4 možnosti - 1 000,- Kč, 3 000,- Kč, 5 000,- Kč a 10 000,- Kč.

 

Upozornění: při dokoupení kreditu se Vám načte pouze hodnota výšky kreditu bez DPH.

 

Zákazník si bude moci čerpat kredit vícero způsoby:

 1. zakoupení libovolné služby, včetně topování inzerce a počtu služeb do výše kreditu
 2. čerpání za jednotlivé reakce formou PPA, kde jedna reakce má stanovenou startovací hodnotu 200,- Kč

Po vyčerpaní kreditu budou reakce ukládané na server, zákazník nebude mít přístup na dané reakce, ale zákazníkovy bude chodit upozornění, ať si dobije kredit. Po dobití kreditu, mu systém automaticky opět znovu rozpošle zpětné a ukryté reakce kandidátů nebo obnoví přístup k službám.

 

Provozovatel si určuje právo na úpravu ceny služeb a reakcí. V praxi to uznamená, že pokud bude silná potřeba cenu za jednotlivú reakci upravit směrem na dol, tak po konzultaci s pověřenou osobou se tak může cena upravit. Závisí to však na možnostech jak provozovatele tak zákazníka. Taktéž to znamená, že provozovatel má výhradní právo i cenu nastavovat směrem nahoru. V takom případě, však zákazník bude vopred upozorněn na úpravu nejmíň 30 dní před.

 

Reklamace za PPA službu:

 1. zákazník může reklamovat max. 60% reakcí. Po schválení provozovatelem, se použitý kredit vrátí na další použití
 2. vrácení finančních prostředků na účet zákazníka je možné v max. výši 20% z aktuálního stavu peněženky neboli kreditu.

Platnost kreditu je 24 měsíců od posledního přihlášení. Po nevyčerpání kreditu a uplynutí doby, kredit propadá v prospěch provozovatele.

 

Popis platebních metod

Objednané služby je možné zaplatit přímým bankovním převodem nebo pomocí platební brány Comgate. Ta zajišťuje jak platbu kartou tak možnost platby přímo z internetového bankovnictví.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

Kontakty na provozovatele online plateb

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

 

Všechny ceny jsou vedené bez DPH.

 

Služby na měsíc (Bez námahy/ Na měsíc)

Popis produktu:

Zakoupením nejprodávanějších produktů “Na měsíc”, nebo služby Bez námahy, získáte každý měsíc vybraný počet služeb. 

Podmínky produktu:

Služba na dobu neurčitou s možností ji vypovědět kdykoliv a s 2 měs. výpovědní lhůtou.

Každý měsíc obdrží zákazník objednávku na zakoupenou službu. 

Výpověď služby: 

Výpovědí se myslí, oznámení o ukončení odebíraní zakoupených služeb. Výpověď je nutné poslat písemně nebo emailovou formou na adresu info@bezpersonalky.com. Výpověď nabírá platnost v prvý den následujícího měsíce po obdržení výpovědi a končí dvouměsíční dobou.

Předplacené služby je v tomto případě nutné využit do posledního dne platné výpovědi. Po ukončení dvouměsíční výpovědní doby, budou veškeré nevyčerpané služby propadlé a nebude možné je již využívat.

loading...

Nastavení cookies

×

Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme ve vašem prohlížeči cookies. Pro zjednodušení jsme je rozdělili na tři kategorie. Můžete je povolit či zakázat v souladu s principem opt-in. Své nastavení můžete později kdykoli změnit.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu. Bez nich by nebylo možné zobrazit některé části webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies zapnuté a nelze je vypnout.

Analytické cookies

Analytické cookies používáme za účelem dosažení lepší uživatelské přívětivosti webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

Personalizace a marketing

Personalizované a marketingové cookies pomáhají se správným cílením reklamy. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme cookies. Povolte prosím používání cookies, nebo si přizpůsobte jejich nastavení.

Máte však právo souhlas odmítnout.

Softeo s.r.o.